Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

Oferta praktyk zagranicznych

15 lutego 2018 Oferta praktyk zagranicznych

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich oferuje we współpracy z niemiecką organizacją Initiative e.V. możliwość odbycia praktyki zagranicznej  w niemieckich firmach. Szczegóły można uzyskać kontaktując się z Zarządem.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich, na mocy odrębnych przepisów wewnętrznych, a także porozumień zawartych z zagranicznymi podmiotami współpracującymi, stwarza możliwość skorzystania z uczestnictwa w stażu (praktyce) zagranicznej. Staż ma miejsce w Niemczech i trwa około trzech tygodni. Kluczowym czynnikiem, umożliwiającym złożenie aplikacji o staż oraz wzięcie w nim udziału, jest aktywne członkostwo osoby wnioskującej w SPE.

Procedura ubiegania się o staż:

–  złożenie do SPE kompletnego wniosku o staż (kilkustronicowy druk wniosku otrzymują, ze strony SPE, drogą korespondencyjną zainteresowane osoby). Druk należy wypełnić w języku niemieckim i przesłać do Zarządu SPE,

–  uzyskanie pozytywnej rekomendacji dla złożonej aplikacji,

–  otrzymanie drogą elektroniczną szczegółów związanych z proponowaną praktyką,

–  akceptacja, przez osobę wnioskującą, przedstawionych warunków stażu,

–  otrzymanie „papierowego” potwierdzenia wyjazdu na staż,

–  wyjazd na praktykę zgodnie z wcześniej przyjętymi warunkami.

W zależności od specyfiki funkcjonowania firmy w której ma miejsce praktyka, można osiągnąć następujące rezultaty:

–  nawiązanie nowych relacji personalnych oraz zawodowych,

–  nawiązanie nowych kontaktów z partnerami zagranicznymi,

–  zapoznanie się ze specyfiką współpracy z kontrahentem zagranicznym,

–  zapoznanie się z problematyką branży, problematyką zjawisk sezonowości produktów oraz usług a także ryzyk związanych z prowadzoną działalnością,

–  zapoznanie się z techniką prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa oraz strategią promocji firmy,

–  korzystanie z doświadczeń przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach wysokorozwiniętej gospodarki oraz w warunkach nasilonej konkurencji.

Organizator, poza okolicznością aktywności w zakresie pozyskania samej praktyki, zapewnia również pobyt w miejscu organizacji seminariów, stażu jak również uroczystości zakończenia praktyki.

Syntetyczny zarys przebiegu stażu:

–  przyjazd na kilkudniowe seminarium, w podane przez organizatora drogą elektroniczną miejsce. Celem seminarium jest wzajemne poznanie się uczestników stażu, prezentacja własnej firmy względnie piastowanego w firmie stanowiska (prezentację dobrze jest sporządzić w programie Microsoft PowerPoint), przygotowanie się do stażu oraz precyzyjne sformułowanie celów jakie chcemy osiągnąć w jego trakcie

–  wyjazd do firmy w której realizowana jest praktyka

–  powrót na kilkudniowe seminarium poświęcone podsumowaniu przebytej praktyki.

Na tym etapie dopracowywana zostaje prezentacja PowerPoint przygotowywana przez każdego z uczestników, związana z przebytą praktyką. Materiał prezentowany jest na uroczystym zakończeniu stażu, w obecności organizatorów oraz przybyłych gości (zwykle koło 200-300 osób)

–  wyjazd na uroczystość zakończenia stażu

–  zakończenie pobytu i wyjazd do kraju.

Organizator zapewnia, w trakcie seminaryjnej części pobytu, wykłady osób trwale związanych z działalnością biznesową, piastujących wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach bądź Administracji Państwowej.

Elementy wspierające odbycie stażu:

–  biegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,

–  dostęp do własnego samochodu ( czasami w trakcie jednomiesięcznej hospitacji pokonywane odległości przekraczają 1.000,- Km ),

–  dostęp do własnego komputera przenośnego ( daje to możliwość bezpośredniego przygotowania materiałów przez uczestnika stażu ),

–  znajomość obsługi programu Microsoft PowerPoint.

Wspomniane „narzędzia” nie są obligatoryjnie wymagane przez organizatora, a jedynie stanowią sugestię w celu sprawniejszego uczestniczenia w ewentualnym programie praktyki.

W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat praktyki, należy kontaktować się z Zarządem SPE, dane kontaktowe dostępne na stronie www.spe.pl

Okres praktyki związany jest niemal w całości z koniecznością posługiwania się językiem obcym (niemiecki bądź angielski).

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wzięcia udziału w praktyce zagranicznej

Zarząd SPE

wstecz