Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

O stowarzyszeniu

Bytom Miechowice 2005Historia powstania Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE) sięga połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a może nawet jeszcze wcześniejszego czasu, kiedy to zmiany polityczne w Polsce zapoczątkowały tzw. transformację systemową. Wolność polityczna pobudziła wówczas wolność gospodarczą, a ta wzmogła ludzką aktywność. Rozpoczął się wielki proces zmian w gospodarce po dziesięcioleciach trwania w systemie nakazowo-rozdzielczym do systemu wolnorynkowego. Tempo przemian było początkowo dość duże, ale najgorzej było z ich jakością. Dlatego kościół ewangelicki od razu postulował potrzebę etyki w gospodarce. Pilnie powstała konieczność wsparcia przemian gospodarczych etyką, aby potrzebne zmiany nie stały się polem do nadużyć.

Członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP inspirowani przez swych biskupów i duszpasterzy podjęli trud zorganizowania przedsiębiorców ewangelickich w celu propagowania postaw etycznych wśród ludzi szeroko rozumianego biznesu. Duchowymi ojcami mającej powstać w Polsce organizacji przedsiębiorców ewangelickich stali się ze strony polskiej ks. bp dr Jan Szarek oraz ze strony niemieckiej prof. Otto Strecker z Bonn. Osobiste zaangażowanie biskupa Jana Szarka we wspieranie idei powstania organizacji przedsiębiorców doprowadziło w listopadzie 1997 roku do I seminarium dla małych i średnich firm w Bytomiu-Miechowicach. Wykłady prowadzili niemieccy przedsiębiorcy ze Stowarzyszenia Initiative. Na wniosek biskupa Szarka Konsystorza powołał także koordynatora Kościoła ds. prowadzenia dalszych seminariów i działalności w środowisku przedsiębiorców. Stał się nim ks. dr Marcin Hintz, który zajmował się problematyką etyki ewangelickiej pracując w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Odbywały się kolejne seminaria w Miechowicach oraz dwa w Księżówce w Wiśle. W gronie uczestników tych spotkań powstała ostatecznie idea utworzenia organizacji, która zrzeszałaby środowisko współwyznawców prowadzących działalność gospodarczą.

Dnia 24. października 1998 roku Komitet Założycielski Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE) złożył w sądzie wniosek o jego rejestrację. Od dnia wpisania SPE do rejestru tj. 31. marca 1999 roku SPE uzyskało osobowość prawną i rozpoczęło formalną działalność. Dużą pomocą w założeniu SPE służyli także dr Rudolf Stoehr ze stowarzyszenia Initiative e.V. z Bonn oraz ks. dr Marcin Hintz. Pierwszym prezesem SPE został wybrany Bogdan Scholl z Pawłowic. Jego następcą była Ewa Sum z Bielska Białej, a od roku 2001 prezesem SPE jest Ryszard Zajfert ze Szczecina. W roku 2001 wybrano nowy zarząd, który w ostatnich latach swojej pracy opracował i wdrożył regulaminy: Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej. Uchwalił także zmiany w składzie zarządu dążąc do jego niewielkiej rozbudowy. Prace nad zmianami w Statucie są nadal prowadzone. Ich celem jest dalszy rozwój stowarzyszenia oraz sprawniejsze jego działanie.

Nowy zarząd w swoich planach pracy dostrzegł konieczność wprowadzenia nowych sposobów wzajemnego komunikowania się. W tym celu w październiku 2002 roku SPE uruchomiło własną stronę internetową www.spe.pl. Stworzona została możliwość szybkiego komunikowania się zarówno zarządu jak i członków SPE poprzez pocztę elektroniczną. Na stronie internetowej powstała także baza danych zawierająca informacje o ewangelickich przedsiębiorcach. Ma ona pomóc łatwo znaleźć partnera do współpracy w kraju lub za granicą. W maju 2002 roku na V seminarium zorganizowanym przez SPE w Katowicach wytyczono plan pracy na najbliższy rok. Zarząd przyjął nowych członków i rozpoczął realizację planowanych zadań. W okresie od lipca 2002 roku do czerwca 2002 roku SPE rozwijało swoją działalność podejmując nowe zadania, realizując nowe pomysły i poszukując wciąż nowych możliwości. Latem 2002 roku SPE delegowało poprzez Initiative kilka osób z Polski, członków SPE, na zagraniczne praktyki do firm niemieckich. Niektórym osobom pomogły one znaleźć później zatrudnienie w kraju.

Jesienią 2002 roku delegacja SPE wzięła udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym partnerskiego niemieckiego stowarzyszenia Initiative e.V., które odbyło się w Berlin-Spandau. Jednym z prelegentów w ramach obrad był Bruno Zagrodny – członek zarządu SPE – dealer Volvo w Szczecinie, laureat nagrody Initiative. Natomiast wśród nagrodzonych znów znalazł się członek SPE z Polski Marek Heinrich – właściciel firmy komputerowej ESCO z Bielska Białej. Początek roku 2003 służył przygotowaniom do kolejnego seminarium. Tym razem miało się ono odbyć w Łodzi, gdzie w związku z tym zebrał się zarząd. Ostatecznie jednak wybrano Opolnicę w Kotlinie Kłodzkiej.

W dniach 24-25. maja 2003 roku w Opolnicy koło Barda Śląskiego w Kotlinie Kłodzkiej w ośrodku Złota Jabłoń odbyło się VI seminarium SPE poświęcone problemom małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce i RFN w kontekście procesów globalizacji. Wśród referentów głos znaleźli się: nowy prezes stowarzyszenia Initiative e.V. Thomas Metzner z Drezna, dr Rudolf Stoehr z Hamburga, mgr Ryszard Zajfert ze Szczecina oraz ks. Cezary Królewicz – proboszcz parafii ewangelickiej w Legnicy. W czasie seminarium kolportowano pierwszy numer INFO, biuletynu SPE. Ma on służyć jeszcze lepszej komunikacji i popularyzacji SPE na zewnątrz. Ma on także pomóc w pracy na co dzień wszystkim tym, którzy w swojej pracy zawodowej i w prowadzeniu firmy chcą kierować się etyką ewangelicką. Zawiera on podstawowe dane osobowe oraz apel prezesa Zajferta do wszystkich byłych członków SPE o ponowne zaangażowanie się w pracach stowarzyszenia. W skład redakcji INFO weszli oprócz prezesa Zajferta, Piotr Kurek – sekretarz oraz ks. Cezary Królewicz – asystent kościelny SPE. Pierwszy numer INFO zawiera także tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia SPE. W czasie VI seminarium SPE w Opolnicy przyjęto także nowych członków. Zarząd przyjął ostatecznie kandydaturę Władysława Wilińskiego z Mrągowa do nagrody stowarzyszenia Initiative na rok 2003. Również seminarium w Opolnicy zgodnie z tradycją zakończyło się nabożeństwem w miejscowym kościele ewangelickim. Okres wakacyjny w 2003 roku stał się ponownie czasem wyjazdu na praktyki członków SPE do Niemiec. Poprzez działalność SPE nawiązano już bardzo wiele kontaktów gospodarczych, ale także i tych zwykłych międzyludzkich pomiędzy ewangelikami z różnych stron Polski. Rozdano duże ilości materiałów informacyjnych z zakresu możliwości rozwijania działalności gospodarczej np. o możliwościach uzyskiwania dofinansowania ze środków przedakcesyjnych dla małych i średnich firm z Unii Europejskiej. Zarząd pragnie jednak jeszcze bardziej integrować środowiska przedsiębiorców i dlatego wciąż aktualna jest chęć powoływania oddziałów terenowych. Służyły temu ostatnie seminaria na Dolnym i Górnym Śląsku oraz próba zorganizowania seminarium w Łodzi. Zarząd ma świadomość, że nie dotarł jeszcze z ofertą do wielu ewangelików prowadzących działalność gospodarczą w Polsce lub poza jej granicami. Niedawno zarząd powołał do życia Radę Programową, która ma wspierać merytorycznie przygotowywanie seminariów, ich zakres tematyczny oraz dobór prelegentów jak i formułę, aby była coraz bardziej atrakcyjna. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich boryka się również z wieloma problemami. Mimo nowoczesnych technik komunikacji konieczne są osobiste spotkania członków. Ze względu na duże odległości dzielące należących do stowarzyszenia, często ich aktywność jest ograniczona. Nie bez znaczenia dla działalności SPE jest bieżąca sytuacja gospodarcza w Polsce. Ona z jednej strony często powoduje zniechęcenie do jakiejkolwiek formy aktywności w sferze gospodarczej z uwagi na przerażającą farę afer. Z drugiej strony staje się tym bardziej zachętą do promowania poprzez SPE postaw etycznych, niezbędnych w życiu gospodarczym. Szereg obecnych problemów Polski wynika bowiem z całkowitej ignorancji człowieka i jego praw, człowieka jako podmiotu życia gospodarczego.Niestety znów staje się on coraz bardziej przedmiotem nieodpowiedzialnej działalności gospodarczej. Promowanie postaw etycznych w gospodarce staje się więc towarem pierwszej potrzeby mimo chcącego zniechęcić do tego otoczenia. Towar ten jest dzisiaj właściwie bezcenny z uwagi m.in. na odradzające się formy niewolnictwa poprzez wielotygodniową a nawet wielomiesięczną pracę bez wynagrodzenia przy jednoczesnym dopuszczaniu do skandali finansowych w najważniejszych instytucjach państwa. Współcześni przedsiębiorcy ewangeliccy w Polsce, choć w mniejszości, są cytowani przez prasę gospodarczą, szczególnie na łamach Pulsu Biznesu. Dziennikarze widzą bowiem potrzebę etyki w gospodarce bardzo wyraźnie. Ci, którzy są członkami SPE zawsze podkreślają swój związek z kościołem ewangelickim. Szczecińska dziennikarka Zofia Bąbczyńska-Jelonek, członkini SPE, nagrodzona została przez Buisness Center Club (BCC) nagrodą ostrego pióra. Witold Kubik, członek SPE, który jest dyrektorem pierwszego liceum w województwie śląskim powstałego na mocy ustawy zezwalającej osobom fizycznym prowadzić publiczne szkoły podkreśla, że w jego liceum etos uczciwej pracy to nie gadanina.Zaznacza przy tym, że nie ma znaczenia wyznanie, ale ważne jest dla niego, aby młodzież opuszczająca mury jego liceum była uczciwa i otwarta. Henryk Król wiceprezes i dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Deorecordings, prezes zarządów Studia DR i MCC Group podaje konkretne propozycje zmiany systemu podatków oraz wydatków na cele społeczne. Uważa, że niskim podatkom powinien towarzyszyć mechanizm motywacji, skłaniający do dzielenia się zyskiem. Sądzi także, że poziom etyki w polskim życiu gospodarczym jest na dramatycznie niskim poziomie. Podsumowując działalność SPE od lipca 2002 roku do czerwca 2002 roku trzeba zauważyć, że stowarzyszenie mimo wielu trudności stara się nieustannie zgodnie ze swoim statutem zachęcać zarówno menedżerów dużych firm jak i drobnych przedsiębiorców do kierowania się etyką.Promowanie postaw etycznych jest stale obecne i przybiera nowe formy. Nie tylko seminaria, praktyki zagraniczne, publikacje prasowe, strona internetowa oraz specjalne nagrody i wyróżnienia są podstawowymi działaniami SPE. Coraz częściej jest to doradztwo gospodarcze, kojarzenie partnerów do wspólnych inwestycji i wymiana informacji o nowych możliwościach na rynku europejskim. W przeddzień pełnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej SPE ma jeszcze wiele do zrobienia. Trudny rynek europejski będzie, bowiem wymagał od polskich przedsiębiorców coraz więcej. Już dziś wiadomo, że przetrwają tylko najlepsi.Współpraca gospodarcza zapoczątkowana jeszcze dzisiaj np. z pomocą SPE z pewnością ułatwi późniejsze działanie. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich jest ważnym pomostem w budowaniu kontaktów gospodarczych opartych na zaufaniu w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności w gospodarowaniu. Dlatego jest stowarzyszeniem szczególnie atrakcyjnym dla środowiska przedsiębiorców związanych z Kościołem Ewangelickim.

ks. Cezary Królewicz