Wyszukiwarka

Polecamy

  • Klub Alumni

Newsletter

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami naszego stowarzyszenia zamów informację na swoją skrzynkę kontaktową.

Escobb

O stowarzyszeniu

Bytom Miechowice 2005Historia powstania Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE) sięga połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a może nawet jeszcze wcześniejszego czasu, kiedy to zmiany polityczne w Polsce zapoczątkowały tzw. transformację systemową. Wolność polityczna pobudziła wówczas wolność gospodarczą, a ta wzmogła ludzką aktywność. Rozpoczął się wielki proces zmian w gospodarce po dziesięcioleciach trwania w systemie nakazowo-rozdzielczym do systemu wolnorynkowego. Tempo przemian było początkowo dość duże, ale najgorzej było z ich jakością. Dlatego kościół ewangelicki od razu postulował potrzebę etyki w gospodarce. Pilnie powstała konieczność wsparcia przemian gospodarczych etyką, aby potrzebne zmiany nie stały się polem do nadużyć.

Członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP inspirowani przez swych biskupów i duszpasterzy podjęli trud zorganizowania przedsiębiorców ewangelickich w celu propagowania postaw etycznych wśród ludzi szeroko rozumianego biznesu. Duchowymi ojcami mającej powstać w Polsce organizacji przedsiębiorców ewangelickich stali się ze strony polskiej ks. bp dr Jan Szarek oraz ze strony niemieckiej prof. Otto Strecker z Bonn. Osobiste zaangażowanie biskupa Jana Szarka we wspieranie idei powstania organizacji przedsiębiorców doprowadziło w listopadzie 1997 roku do I seminarium dla małych i średnich firm w Bytomiu-Miechowicach. Wykłady prowadzili niemieccy przedsiębiorcy ze Stowarzyszenia Initiative. Na wniosek biskupa Szarka Konsystorza powołał także koordynatora Kościoła ds. prowadzenia dalszych seminariów i działalności w środowisku przedsiębiorców. Stał się nim ks. dr Marcin Hintz, który zajmował się problematyką etyki ewangelickiej pracując w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Odbywały się kolejne seminaria w Miechowicach oraz dwa w Księżówce w Wiśle. W gronie uczestników tych spotkań powstała ostatecznie idea utworzenia organizacji, która zrzeszałaby środowisko współwyznawców prowadzących działalność gospodarczą.

Dnia 24. października 1998 roku Komitet Założycielski Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE) złożył w sądzie wniosek o jego rejestrację. Od dnia wpisania SPE do rejestru tj. 31. marca 1999 roku SPE uzyskało osobowość prawną i rozpoczęło formalną działalność. Dużą pomocą w założeniu SPE służyli także dr Rudolf Stoehr ze stowarzyszenia Initiative e.V. z Bonn oraz ks. dr Marcin Hintz. Pierwszym prezesem SPE został wybrany Bogdan Scholl z Pawłowic, który na początku 2001 roku wraz z pozostałymi członkami zarządu zrezygnował z dalszej aktywności w budowaniu struktur SPE. Jego następcą była Ewa Sum z Bielska Białej. W roku 2001 prezesem został wybrany Ryszard Zajfert ze Szczecina, a nowy zarząd opracował i wdrożył regulaminy: Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej oraz rozpoczął prace na zmianami w statucie. Biskup Kościoła Janusz Jagucki w związku z nowymi obowiązkami ks. dr. Marcin Hintza i jego rezygnacją z funkcji asystenta kościelnego Stowarzyszenia powołał ks. Cezarego Królewicza z parafii w Legnicy na nowego asystenta Stowarzyszenia.

Nowy zarząd w swoich planach pracy dostrzegł konieczność wprowadzenia nowych sposobów wzajemnego komunikowania się. W tym celu w październiku 2002 roku SPE uruchomiło własną stronę internetową www.spe.pl. Stworzona została możliwość szybkiego komunikowania się zarówno zarządu jak i członków SPE poprzez pocztę elektroniczną. Na stronie internetowej powstała także baza danych zawierająca informacje o ewangelickich przedsiębiorcach. Celem jej stworzenia była pomoc w łatwym znalezieniu partnera do współpracy w kraju lub za granicą. W maju 2002 roku na V seminarium zorganizowanym przez SPE w Katowicach wytyczono plan pracy na cały rok. Zarząd przyjął nowych członków i rozpoczął realizację planowanych zadań. W okresie od lipca 2002 roku do czerwca 2002 roku SPE rozwijało swoją działalność podejmując nowe zadania, realizując nowe pomysły i poszukując wciąż nowych możliwości. Latem 2002 roku SPE delegowało poprzez Initiative e.V. kilka osób z Polski, członków SPE, na zagraniczne praktyki do firm niemieckich. Niektórym osobom pomogły one znaleźć później zatrudnienie w kraju.

W październiku 2002 roku delegacja SPE wzięła udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym partnerskiego niemieckiego stowarzyszenia Initiative e.V., które odbyło się w Berlin-Spandau. Jednym z prelegentów w ramach obrad był Bruno Zagrodny – członek zarządu SPE – dealer Volvo w Szczecinie, laureat nagrody Initiative. Natomiast wśród nagrodzonych znów znalazł się członek SPE z Polski Marek Heinrich – właściciel firmy komputerowej ESCO z Bielska Białej.

Opolnica 2003xeW dniach 24-25. maja 2003 roku w Opolnicy koło Barda Śląskiego w Kotlinie Kłodzkiej w ośrodku Złota Jabłoń odbyło się VI seminarium SPE poświęcone problemom małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce i RFN w kontekście procesów globalizacji. Wśród referentów znaleźli się: nowy prezes stowarzyszenia Initiative e.V. Thomas Metzner z Drezna, dr Rudolf Stoehr z Hamburga, mgr Ryszard Zajfert ze Szczecina oraz ks. Cezary Królewicz – proboszcz parafii ewangelickiej w Legnicy. W czasie seminarium kolportowano pierwszy numer INFO, biuletynu SPE. Ma on służyć jeszcze lepszej komunikacji i popularyzacji SPE na zewnątrz. Ma on także pomóc w pracy na co dzień wszystkim tym, którzy w swojej pracy zawodowej i w prowadzeniu firmy chcą kierować się etyką ewangelicką. Zawiera on podstawowe dane osobowe oraz apel prezesa Zajferta do wszystkich byłych członków SPE o ponowne zaangażowanie się w pracach stowarzyszenia. MINOLTA DIGITAL CAMERAW skład redakcji INFO weszli oprócz prezesa Zajferta, Piotr Kurek – sekretarz oraz ks. Cezary Królewicz – asystent kościelny SPE. Pierwszy numer INFO zawiera także tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia SPE. W czasie VI seminarium SPE w Opolnicy przyjęto także nowych członków. Kulice 2005 xeZarząd przyjął kandydaturę Władysława Wilińskiego z Mrągowa do nagrody stowarzyszenia Initiative na rok 2003. Również seminarium w Opolnicy zgodnie z tradycją zakończyło się nabożeństwem w miejscowym kościele ewangelickim. MINOLTA DIGITAL CAMERAOkres wakacyjny w 2003 roku stał się ponownie czasem wyjazdu na praktyki członków SPE do Niemiec. Poprzez działalność SPE nawiązano już bardzo wiele kontaktów gospodarczych, ale także i tych zwykłych międzyludzkich pomiędzy ewangelikami z różnych stron Polski. R000_0339 xeozdano duże ilości materiałów informacyjnych z zakresu możliwości rozwijania działalności gospodarczej np. o możliwościach uzyskiwania dofinansowania ze środków przedakcesyjnych dla małych i średnich firm z Unii Europejskiej. Zarząd chciał jednak jeszcze bardziej integrować środowiska przedsiębiorców i dlatego wciąż aktualna była chęć powoływania oddziałów terenowych. Służyły temu seminaria na Dolnym i Górnym Śląsku oraz próba zorganizowania seminarium w Łodzi. Zarząd miał świadomość, że nie dotarł jeszcze z ofertą do wielu ewangelików prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.P1040391xe

24.04.2004 w Wiśle w ewangelickim domu wypoczynkowym „Księżówka” odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków SPE. W wyniku rezygnacji dotychczasowego prezesa z powodu poświecenia się działalności pozakościelnej, Walne Zgromadzenie wybrało na prezesa zarządu Edgara Barcikowskiego z parafii ewangelickiej we Wrocławiu, wieloletniego członka Synodu Diecezji Wrocławskiej. Nowo powołany zarząd na wniosek prezesa zaczął pracę od uporządkowania wszystkich zaległych spraw organizacyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym i Urzędzie Skarbowym.anioly 2007

Po dziesięciu latach od złożenia wniosku o rejestrację stowarzyszenia Zarząd SPE zorganizował uroczystości jubileuszowe. Odbyły się one na Śląsku Cieszyńskim w dniach 19-21. września 2008 roku. Miejscem obchodów był Dom Parafialny im. Bp. Andrzeja Wantuły Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle. ustron 2008 xeNa uroczyste seminarium przybyli członkowie stowarzyszenia oraz goście, których powitał prezes Edgar Barcikowski, po czym zgodnie z tradycją stowarzyszenia jego asystent kościelny ks. Cezary Królewicz rozpoczął seminarium modlitwą.

reklama w firmie 2008 xeNastępnie prezes Barcikowski prowadząc uroczystości zapraszał do zabrania głosu jego uczestników, którzy nawiązywali do wielu wydarzeń od czasu poprzedzającego złożenie wniosku i rejestrację aż po dzień dzisiejszy. IMG_7930Jako pierwszy głos zabrał bp Janusz Jagucki – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przytaczając wersety biblijne, które przypominały o biblijnych wskazaniach dla każdego człowieka mówiące o prawdziwej wartości i godności uczciwej pracy ludzkiej. Następnie o historii powstawania SPE mówił ks. bp senior dr Jan Szarek będący głównym inspiratorem jego powstania. W osobistej refleksji wspominał to, co stanowiło tło tworzenia nowego stowarzyszenia mającego jednoczyć środowisko ewangelickich przedsiębiorców.

Głos zabrali również: bp Paweł Anweiler – zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. prof. dr hab. Marcin Hintz pełniący jako pierwszy funkcję asystenta kościelnego w SPE, Rudolf Stoehr z Hamburga – przedstawiciel Initiative e.V. tj. niemieckiej organizacji partnerskiej SPE, Czesław Gluza – starosta cieszyński, Andrzej Molin – burmistrz Wisły, Anna Kańska-Górniak – przedstawiciel Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie będącego wówczas partnerem SPE oraz Tomasz Brzoza – prezes Zarządu Forum Firm Miasta Radlin będącego wówczas partnerem SPE.IMG_7918

Marek Heinrich z firmy ESCO, członek SPE, przedstawił działalność stowarzyszenia w minionych latach ilustrując swoją wypowiedź zdjęciami.IMG_7919

Uczestnicy obchodów  podziękowali  regionalnemu koordynatorowi SPE w Diecezji Cieszyńskiej Pani Barbarze Majętny z Ustronia, która włożyła ogromny wysiłek w organizację uroczystości jubileuszowych.

W uznaniu zasług i dotychczasowej pracy Zarządu SPE po przewodnictwem prezesa Edgara Barcikowskiego przy wieloletnim wsparciu duchowym asystenta kościelnego ks. Cezarego Królewicza w środowisku ewangelickim na forum międzynarodowym i w kraju zarząd partnerskiej organizacji Intiative e.V. postanowił powierzyć SPE organizację corocznego spotkania przedsiębiorców ewangelickich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. a4xNa zaproszenie strony polskiej odbyło się ono we Wrocławiu w dniach 11-13.10.2013 w rodzinnym mieście prezesa SPE Edgara Barcikowskiego. Do Wrocławia przyjechali biznesmeni z dziewięciu krajów. Był to XVII zjazd doroczny (Jahrestagung) Initiative e.V.. Uczestnikami zjazdu byli  biznesmeni – ewangelicy z Niemiec, Łotwy, Rumunii, Rosji, Słowenii, Czech, Ukrainy, Węgier i Polski, stawiający sobie za cel promowanie etyki ewangelickiej w gospodarce nowych krajów Unii Europejskiej. Po raz pierwszy Polska gościła zjazd przedsiębiorców ewangelickich Europy Środkowo-Wschodniej. Miejscem spotkania był Hotel Plaza.

Przybyłych uczestników zjazdu powitał prezes  Edgar Barcikowski– który przekazał głos gospodarzowi duchownemu  Biskupowi Diecezji Wrocławskiej Kościola Ewnagelicko_Augsburskiego Ryszardowi Boguszowi .który  wygłosił referat wprowadzający poświęcony Ewangelikom w katolickiej Polsce.

Prof. Jerzy Buzek wygłosił referat: Przyzwoite zachowanie w gospodarce i polityce wprowadzający w główny temat zjazdu corocznego  przedsiębiorców ewangelickich.

Nastepnie dr hab. Piotr Oszczanowski wygłosił referat o historii kościoła ewangelickiego na Dolnym Śląsku od czasów Reformacji po współczesność.

Po wykładzie dr. hab Piotra Oszczanowskiego słowo pozdrowienia uczestnikom zjazdu przekazał Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jerzy Samiec i Biskup Senior Kościoła  Jan Szarek.

Zjazd zakończono tradycyjnie niedzielnym nabożeństwem w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Przedsiębiorcy ewangeliccy wielokrotnie byli doceniani i nagradzani przez Zarząd Initiative e.v

otrzymując nagrody pieniężne i podziękowanie za szerzenie ewangelickiego etosu pracy.

W latach 2000-2011 laureatami  byli:

– w roku 2000  w Gustrow  Alfred Smolczyński z parafii Szczecin,

– w roku 2001 w Jenie Barbara Majętny z parafii Ustroń,

– w roku 2002 w Berlin-Spandau Marek Heinrich w parafii Jaworze,

– w roku 2003 w Berlin Spandau Władysłąw Wiliński z parafii Mrągowo,

– w roku 2004 w Dresden Janusz Cholewik z parafii Jaworze,

– w roku 2005 w Bayreuth Dytmar i Christel Dickti z parafii Ryn,

– w roku 2008 w Pradze Mirosław Ogrodnik z parafii Jaworze,

– w roku 2009 w Leipzig Krystyna Aleksander z parafii Nowy Sącz,

– w roku 2011 w Bochum Waldemar Falkowski z parafii Jaworze.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich jest pomostem w budowaniu kontaktów gospodarczych pomiędzy ewangelikami z różnych stron Polski opartych na zaufaniu w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności w gospodarowaniu.

Prezesem Stowarzyszenia od roku 2004 jest obecnie Edgar Barcikowski z Wrocławia, a asystentem kościelnym ks. Cezary Królewicz z parafii w Lubaniu na Dolnym Śląsku.

ks. Cezary Królewicz