Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA   PRZEDSIĘBIORCÓW EWANGELICKICH

  BIELSKO   BIAŁA   2015

                                                               

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną.

 § 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Bielsko Biała. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność kraju w grupach terenowych.

3. Grupy terenowe, składające się z minimum 10 członków Stowarzyszenia, nie posiadają osobowości prawnej i działają na podstawie specjalnego regulaminu uchwalonego przez Zarząd .

 § 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. z 2001r. nr 79 poz.855 oraz niniejszego Statutu.

 § 4

Celami Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich są:

1. rozwijanie przedsiębiorczości,

2. propagowanie ewangelickiego etosu pracy i podnoszenie etyki zawodowej przedsiębiorców,

3. wzajemne wspieranie się w przedsięwzięciach gospodarczych,

4. propagowanie zaangażowanych postaw gospodarczych i wiedzy ekonomiczno – prawnej,

5. współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu w kraju i zagranicą.

 § 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 § 7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1. wszechstronne działania zmierzające do budowania ewangelickich postaw etyki gospodarczej i wychowania w szacunku do pracy, wyznania i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,

2. wszechstronne propagowanie metod i technik sprzyjających rozwojowi gospodarczemu zgodnie z etyką ewangelicką,

3. współdziałanie z władzami Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w zakresie kształtowania aktywnych postaw społecznych,

4. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

5. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie gospodarczej, handlowej, finansowej i usługowej,

6. pomoc organizacyjno-ekonomiczną , doradztwo oraz szkolenia członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

7. prowadzenia działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

§ 8

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może:

a) prowadzić wewnętrzną działalność wydawniczą w formie elektronicznej lub biuletynów,

b) organizować spotkania, prelekcje, seminaria, wystawy, koncerty lub inne imprezy,

c) powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

 § 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele opierając się na społecznej pracy członków. Może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10

1. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który prowadzi działalność gospodarczą, menedżerską, naukową lub wykonuje wolny zawód i jest członkiem Kościoła E. – A. Rzeczpospolitej Polskiej, wspierającym jego działalność lub się z nim identyfikującym, akceptującym zasady niniejszego statutu.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie i wspierać je rzeczowo poprzez dotacje lub działalność merytoryczną.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 11

1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych ,kandydat może odwołać   się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzję większością głosów w głosowaniu tajnym o przyjęciu lub nie przyjęciu kandydata w poczet członków. Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały zobowiązuje Zarząd do poinformowania kandydata o swojej decyzji.

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) swoją postawą i działaniami przyczyniają się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b) dbać o jego dobre imię,

c) dbać o poprawę opinii społecznej i atmosfery pracy, zaangażowania, postaw moralnych świadomego ewangelika,

d) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu między innymi poprzez regularne  opłacanie pełnej składki do końca I kwartału roku kalendarzowego, którego dotyczy składka.

2. Członek zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze oraz ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

a) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

b) korzystać z lokali Stowarzyszenia,

c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

d) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.

§ 13

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi , który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwalę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający deklarują i sposób realizacji ustalają z Zarządem.

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w § 12 z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.

2. Wykluczenie przez Zarząd,­ podjęte na wniosek każdego członka Stowarzyszenia:

a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 3 okresy składkowe ,

d) w przypadku utraty przez członka zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia pełni praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku Sądu.

3. Śmierć członka.

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członek ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński.

§ 17

Kadencja wszystkich organów wybieralnych trwa 3 lata.

§ 18

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 19

1. Najwyższą organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co 3 lata lub na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi, pocztą elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. Walne Zgromadzenie Członków jest ważne ,jeżeli wzięła w nim udział co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawionych do głosowania według stanu ilości członków Stowarzyszenia z dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd ( pierwszy termin Walnego Zgromadzenia). Jeżeli w zwołanym w ten sposób Walnym Zgromadzeniu Członków będzie uczestniczyła mniejsza ilość członków Stowarzyszenia to przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków może wyznaczyć termin kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków, które to Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć nawet tego samego dnia i jest ważne bez względu na ilość obecnych na nim członków Stowarzyszenia.( drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków). Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Członków jest Prezes Zarządu. A w przypadku gdy nie uczestniczy on w Walnym Zgromadzeniu-najstarszy wiekiem członek Zarządu uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogę uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia,

d) udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) wybór członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

f) uchwalanie zmian Statutu i jego wykładnia,

g) podejmowanie uchwal w. sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

j) powoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,

k) powoływanie składu Komisji Rewizyjnej,

l) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu lub powołanych Komisji,

m) podejmowanie uchwal w sprawach majątkowych Stowarzyszenia przekraczających 5000 zł,

n) ustalanie wysokości składek członkowskich,

o) rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków Stowarzyszenia ,którzy decyzją Zarządu nie zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.

7. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności polowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków; w drugim terminie Walnego Zgromadzenia Członków wymóg obecności połowy jego członków nie obowiązuje.

8. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 20

1. Zarząd składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i członków Zarządu.

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym za wyjątkiem gdy upływa czas kadencji.

4. Na wniosek Prezesa Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Zarządu w głosowaniu tajnym.

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach, zebraniu w czasie trwania Walnego Zgromadzenia. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz na pól roku.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

7. W przypadku uzyskania w Zarządzie równej liczby głosów w czasie glosowania, o przyjęciu uchwały decyduje glos Prezesa.

§ 21

1. Władze Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej delegują do pracy w Stowarzyszeniu asystenta kościelnego, który jest duchownym zaangażowanym w obszarze etyki społeczno – gospodarczej.

2. Asystent kościelny wspiera Stowarzyszenie w kontaktach z innymi instytucjami kościelnymi oraz uczestniczy z urzędu w zebraniach Zarządu.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zgromadzenie. Nie można łączyć funkcji Członka Komisji i członka Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i członków.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 23

1. Sąd Koleżeński składa się z 2 do 4 członków Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.

4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

 § 24

W razie zmniejszenia się składu organów Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt. 2, 3 i 4 z powodu śmierci lub rezygnacji w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Przy czym funkcje Prezesa obejmuje Wiceprezes i na wniosek nowego Prezesa są obejmowane pozostałe funkcje w Zarządzie. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

  § 25

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej oraz dochodów z własnej działalności.

2. Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd z zastrzeżeniem §19 ust.4 pkt. m

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes i członek Zarządu bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

  § 26

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności polowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.

2. Majątek Stowarzyszenia w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

­

Dodaj komentarz

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings