Historia

Historia powstania Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE) sięga połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a może nawet jeszcze wcześniejszego czasu, kiedy to zmiany polityczne w Polsce zapoczątkowały tzw. transformację systemową. Wolność polityczna pobudziła wówczas wolność gospodarczą, a ta wzmogła ludzką aktywność. Rozpoczął się wielki proces zmian w gospodarce po dziesięcioleciach trwania w systemie nakazowo-rozdzielczym do systemu wolnorynkowego. Tempo przemian było początkowo dość duże, ale najgorzej było z ich jakością. Dlatego kościół ewangelicki od razu postulował potrzebę etyki w gospodarce. Pilnie powstała konieczność wsparcia przemian gospodarczych etyką, aby potrzebne zmiany nie stały się polem do nadużyć. Członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP inspirowani przez swych biskupów i duszpasterzy podjęli trud zorganizowania przedsiębiorców ewangelickich w celu propagowania postaw etycznych wśród ludzi szeroko rozumianego biznesu. Duchowymi ojcami mającej powstać w Polsce organizacji przedsiębiorców ewangelickich stali się ze strony polskiej ks. bp dr Jan Szarek oraz ze strony niemieckiej prof. Otto Strecker z Bonn. Osobiste zaangażowanie biskupa Jana Szarka we wspieranie idei powstania organizacji przedsiębiorców doprowadziło w listopadzie 1997 roku do I seminarium dla małych i średnich firm w Bytomiu-Miechowicach. Wykłady prowadzili niemieccy przedsiębiorcy ze Stowarzyszenia Initiative. Na wniosek biskupa Szarka Konsystorza powołał także koordynatora Kościoła ds. prowadzenia dalszych seminariów i działalności w środowisku przedsiębiorców. Stał się nim ks. dr Marcin Hintz, który zajmował się problematyką etyki ewangelickiej pracując w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Odbywały się kolejne seminaria w Miechowicach oraz dwa w Księżówce w Wiśle. W gronie uczestników tych spotkań powstała ostatecznie idea utworzenia organizacji, która zrzeszałaby środowisko współwyznawców prowadzących działalność gospodarczą. Dnia 24. października 1998 roku Komitet Założycielski Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE) złożył w sądzie wniosek o jego rejestrację. Od dnia wpisania SPE do rejestru tj. 31. marca 1999 roku SPE uzyskało osobowość prawną i rozpoczęło formalną działalność. Dużą pomocą w założeniu SPE służyli także dr Rudolf Stoehr ze stowarzyszenia Initiative e.V. z Bonn oraz ks. dr Marcin Hintz. Pierwszym prezesem SPE został wybrany Bogdan Scholl z Pawłowic, który na początku 2001 roku wraz z pozostałymi członkami zarządu zrezygnował z dalszej aktywności w budowaniu struktur SPE. Jego następcą była Ewa Sum z Bielska Białej. W roku 2001 prezesem został wybrany Ryszard Zajfert ze Szczecina, a nowy zarząd opracował i wdrożył regulaminy: Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej oraz rozpoczął prace na zmianami w statucie. Biskup Kościoła Janusz Jagucki w związku z nowymi obowiązkami ks. dr. Marcin Hintza i jego rezygnacją z funkcji asystenta kościelnego Stowarzyszenia powołał ks. Cezarego Królewicza z parafii w Legnicy na nowego asystenta Stowarzyszenia. Nowy zarząd w swoich planach pracy dostrzegł konieczność wprowadzenia nowych sposobów wzajemnego komunikowania się. W tym celu w październiku 2002 roku SPE uruchomiło własną stronę internetową www.spe.pl. Stworzona została możliwość szybkiego komunikowania się zarówno zarządu jak i członków SPE poprzez pocztę elektroniczną. Na stronie internetowej powstała także baza danych zawierająca informacje o ewangelickich przedsiębiorcach. Celem jej stworzenia była pomoc w łatwym znalezieniu partnera do współpracy w kraju lub za granicą. W maju 2002 roku na V seminarium zorganizowanym przez SPE w Katowicach wytyczono plan pracy na cały rok. Zarząd przyjął nowych członków i rozpoczął realizację planowanych zadań. W okresie od lipca 2002 roku do czerwca 2002 roku SPE rozwijało swoją działalność podejmując nowe zadania, realizując nowe pomysły i poszukując wciąż nowych możliwości. Latem 2002 roku SPE delegowało poprzez Initiative e.V. kilka osób z Polski, członków SPE, na zagraniczne praktyki do firm niemieckich. Niektórym osobom pomogły one znaleźć później zatrudnienie w kraju. W październiku 2002 roku delegacja SPE wzięła udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym partnerskiego niemieckiego stowarzyszenia Initiative e.V., które odbyło się w Berlin-Spandau. Jednym z prelegentów w ramach obrad był Bruno Zagrodny – członek zarządu SPE – dealer Volvo w Szczecinie, laureat nagrody Initiative. Natomiast wśród nagrodzonych znów znalazł się członek SPE z Polski Marek Heinrich – właściciel firmy komputerowej ESCO z Bielska Białej.

W dniach 24-25. maja 2003 roku w Opolnicy koło Barda Śląskiego w Kotlinie Kłodzkiej w ośrodku Złota Jabłoń odbyło się VI seminarium SPE poświęcone problemom małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce i RFN w kontekście procesów globalizacji. Wśród referentów znaleźli się: nowy prezes stowarzyszenia Initiative e.V. Thomas Metzner z Drezna, dr Rudolf Stoehr z Hamburga, mgr Ryszard Zajfert ze Szczecina oraz ks. Cezary Królewicz – proboszcz parafii ewangelickiej w Legnicy. W czasie seminarium kolportowano pierwszy numer INFO, biuletynu SPE. Ma on służyć jeszcze lepszej komunikacji i popularyzacji SPE na zewnątrz. Ma on także pomóc w pracy na co dzień wszystkim tym, którzy w swojej pracy zawodowej i w prowadzeniu firmy chcą kierować się etyką ewangelicką. Zawiera on podstawowe dane osobowe oraz apel prezesa Zajferta do wszystkich byłych członków SPE o ponowne zaangażowanie się w pracach stowarzyszenia. W skład redakcji INFO weszli oprócz prezesa Zajferta, Piotr Kurek – sekretarz oraz ks. Cezary Królewicz – asystent kościelny SPE. Pierwszy numer INFO zawiera także tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia SPE. W czasie VI seminarium SPE w Opolnicy przyjęto także nowych członków. Zarząd przyjął kandydaturę Władysława Wilińskiego z Mrągowa do nagrody stowarzyszenia Initiative na rok 2003. Również seminarium w Opolnicy zgodnie z tradycją zakończyło się nabożeństwem w miejscowym kościele ewangelickim. Okres wakacyjny w 2003 roku stał się ponownie czasem wyjazdu na praktyki członków SPE do Niemiec. Poprzez działalność SPE nawiązano już bardzo wiele kontaktów gospodarczych, ale także i tych zwykłych międzyludzkich pomiędzy ewangelikami z różnych stron Polski. Rozdano duże ilości materiałów informacyjnych z zakresu możliwości rozwijania działalności gospodarczej np. o możliwościach uzyskiwania dofinansowania ze środków przedakcesyjnych dla małych i średnich firm z Unii Europejskiej. Zarząd chciał jednak jeszcze bardziej integrować środowiska przedsiębiorców i dlatego wciąż aktualna była chęć powoływania oddziałów terenowych. Służyły temu seminaria na Dolnym i Górnym Śląsku oraz próba zorganizowania seminarium w Łodzi. Zarząd miał świadomość, że nie dotarł jeszcze z ofertą do wielu ewangelików prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. 24.04.2004 w Wiśle w ewangelickim domu wypoczynkowym „Księżówka” odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków SPE. W wyniku rezygnacji dotychczasowego prezesa z powodu poświecenia się działalności pozakościelnej, Walne Zgromadzenie wybrało na prezesa zarządu Edgara Barcikowskiego z parafii ewangelickiej we Wrocławiu, wieloletniego członka Synodu Diecezji Wrocławskiej. Nowo powołany zarząd na wniosek prezesa zaczął pracę od uporządkowania wszystkich zaległych spraw organizacyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym i Urzędzie Skarbowym. Po dziesięciu latach od złożenia wniosku o rejestrację stowarzyszenia Zarząd SPE zorganizował uroczystości jubileuszowe. Odbyły się one na Śląsku Cieszyńskim w dniach 19-21. września 2008 roku. Miejscem obchodów był Dom Parafialny im. Bp. Andrzeja Wantuły Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle. Na uroczyste seminarium przybyli członkowie stowarzyszenia oraz goście, których powitał prezes Edgar Barcikowski, po czym zgodnie z tradycją stowarzyszenia jego asystent kościelny ks. Cezary Królewicz rozpoczął seminarium modlitwą. Następnie prezes Barcikowski prowadząc uroczystości zapraszał do zabrania głosu jego uczestników, którzy nawiązywali do wielu wydarzeń od czasu poprzedzającego złożenie wniosku i rejestrację aż po dzień dzisiejszy. Jako pierwszy głos zabrał bp Janusz Jagucki – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przytaczając wersety biblijne, które przypominały o biblijnych wskazaniach dla każdego człowieka mówiące o prawdziwej wartości i godności uczciwej pracy ludzkiej. Następnie o historii powstawania SPE mówił ks. bp senior dr Jan Szarek będący głównym inspiratorem jego powstania. W osobistej refleksji wspominał to, co stanowiło tło tworzenia nowego stowarzyszenia mającego jednoczyć środowisko ewangelickich przedsiębiorców.

Głos zabrali również: bp Paweł Anweiler – zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. prof. dr hab. Marcin Hintz pełniący jako pierwszy funkcję asystenta kościelnego w SPE, Rudolf Stoehr z Hamburga – przedstawiciel Initiative e.V. tj. niemieckiej organizacji partnerskiej SPE, Czesław Gluza – starosta cieszyński, Andrzej Molin – burmistrz Wisły, Anna Kańska-Górniak – przedstawiciel Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie będącego wówczas partnerem SPE oraz Tomasz Brzoza – prezes Zarządu Forum Firm Miasta Radlin będącego wówczas partnerem SPE. Marek Heinrich z firmy ESCO, członek SPE, przedstawił działalność stowarzyszenia w minionych latach ilustrując swoją wypowiedź zdjęciami. Uczestnicy obchodów  podziękowali  regionalnemu koordynatorowi SPE w Diecezji Cieszyńskiej Pani Barbarze Majętny z Ustronia, która włożyła ogromny wysiłek w organizację uroczystości jubileuszowych.

W uznaniu zasług i dotychczasowej pracy Zarządu SPE po przewodnictwem prezesa Edgara Barcikowskiego przy wieloletnim wsparciu duchowym asystenta kościelnego ks. Cezarego Królewicza w środowisku ewangelickim na forum międzynarodowym i w kraju zarząd partnerskiej organizacji Intiative e.V. postanowił powierzyć SPE organizację corocznego spotkania przedsiębiorców ewangelickich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Na zaproszenie strony polskiej odbyło się ono we Wrocławiu w dniach 11-13.10.2013 w rodzinnym mieście prezesa SPE Edgara Barcikowskiego. Do Wrocławia przyjechali biznesmeni z dziewięciu krajów. Był to XVII zjazd doroczny (Jahrestagung) Initiative e.V.. Uczestnikami zjazdu byli  biznesmeni – ewangelicy z Niemiec, Łotwy, Rumunii, Rosji, Słowenii, Czech, Ukrainy, Węgier i Polski, stawiający sobie za cel promowanie etyki ewangelickiej w gospodarce nowych krajów Unii Europejskiej. Po raz pierwszy Polska gościła zjazd przedsiębiorców ewangelickich Europy Środkowo-Wschodniej. Miejscem spotkania był Hotel Plaza.

Przybyłych uczestników zjazdu powitał prezes  Edgar Barcikowski– który przekazał głos gospodarzowi duchownemu  Biskupowi Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Ryszardowi Boguszowi, który wygłosił referat wprowadzający poświęcony Ewangelikom w katolickiej Polsce.

Prof. Jerzy Buzek wygłosił referat: Przyzwoite zachowanie w gospodarce i polityce wprowadzający w główny temat zjazdu corocznego  przedsiębiorców ewangelickich.

 

Następnie dr hab. Piotr Oszczanowski wygłosił referat o historii kościoła ewangelickiego na Dolnym Śląsku od czasów Reformacji po współczesność.

Po wykładzie dr. hab. Piotra Oszczanowskiego słowo pozdrowienia uczestnikom zjazdu przekazał Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jerzy Samiec i Biskup Senior Kościoła  Jan Szarek.

Zjazd zakończono tradycyjnie niedzielnym nabożeństwem w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Przedsiębiorcy ewangeliccy wielokrotnie byli doceniani i nagradzani przez Zarząd Initiative e.v otrzymując nagrody pieniężne i podziękowanie za szerzenie ewangelickiego etosu pracy. Nagrodzeni z Polski >>>

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich jest pomostem w budowaniu kontaktów gospodarczych pomiędzy ewangelikami z różnych stron Polski opartych na zaufaniu w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności w gospodarowaniu.

Prezesem Stowarzyszenia od roku 2004 jest obecnie Edgar Barcikowski z Wrocławia, a asystentem kościelnym ks. Cezary Królewicz z parafii w Lubaniu na Dolnym Śląsku.

ks. Cezary Królewicz

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings