Służba Kościoła w świecie pracy

ks. Cezary Królewicz

Kościół ewangelicki zawsze stał na stanowisku, że poselstwo Chrystusowe ma moc przeobrażenia życia społecznego. Chrześcijaństwo rozprzestrzeniając się w Europie zmieniało stosunki społeczne. Efektem żywego świadectwa chrześcijan było i ma być usuwanie nędzy, niezgody, walki i wojny. Chrześcijanin powinien dlatego angażować się na rzecz zwalczania dochodów bez pracy, władzy kapitału, niesprawiedliwego podziału zysków oraz systemu przymusu. Niegodne chrześcijaństwa jest, jeżeli jedni posiadają nadmiar bogactw, a inni żyją w nędzy.

Kościół ewangelicki niesie swoje poselstwo na cały świat przenikając wszystkie jego struktury zwracając się zawsze do pojedynczego człowieka jako podmiotu wszystkich przejawów życia społecznego. Przykładem tego są duszpasterstwa środowiskowe, które mają służyć jeszcze lepszemu dotarciu do człowieka potrzebującego wsparcia duchowego.

W naszym kraju działają powołane przez Kościół Ewangelicko-Augsburski duszpasterstwa środowiskowe. Obecnie należą do nich: Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży, Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, Duszpasterstwo Policji, Duszpasterstwo Więzienne, Duszpasterstwo Straży Pożarnej, Ewangelickie Duszpasterstwo Niesłyszących, Duszpasterstwa Akademickie działające w Warszawie, Krakowie i Gliwicach oraz Duszpasterstwo Korespondencyjne. W ramach działającego w Dzięgielowie Centrum Misji i Ewangelizacji naszego Kościoła powołano do życia również: Duszpasterstwo wśród Dzieci, Duszpasterstwo Godzin Biblijnych, Duszpasterstwo wśród Kobiet, Duszpasterstwo wśród Małżeństw i Misyjne Duszpasterstwo Młodych.

Powołani zostali także duszpasterze ewangelizacyjno-misyjni we wszystkich Diecezjach Kościoła luterańskiego w Polsce.

Ilość duszpasterstw wciąż rośnie wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę duszpasterską wśród ludzi związanych z konkretnymi środowiskami czy grupami ludzi zaangażowanych w konkretny cel czy sprawę.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce dostrzegł także potrzebę zwrócenia się w stronę środowiska przedsiębiorców w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Do powołanego przez grupę ewangelickich przedsiębiorców stowarzyszenia skierował asystenta kościelnego jako przedstawiciela Kościoła w strukturze stowarzyszenia. W ten sposób Kościół uczynił znaczący krok w celu dotarcia do osób wyznania ewangelickiego prowadzących działalność gospodarczą. Utworzone Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich jest organizacją stawiająca sobie za cel:

 • rozwijanie przedsiębiorczości,
 • propagowanie ewangelickiego etosu pracy i podnoszenie etyki zawodowej przedsiębiorców,
 • wzajemne wspieranie się w przedsięwzięciach gospodarczych,
 • propagowanie zaangażowanych postaw gospodarczych i wiedzy ekonomiczno- prawnej,
 • współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu w kraju i zagranicą,
 • wspieranie przedsiębiorców ewangelickich po integracji z Unią Europejską.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich – SPE nie ma jednak charakteru duszpasterstwa. Utworzone zostało przez przedsiębiorców czyli pracodawców. Kościół obecny w strukturze stowarzyszenia poprzez delegowanego asystenta kościelnego dociera zatem tylko do jednej ze stron uczestników tzw. świata pracy tj. do pracodawców. Dlatego wydaje się, że zaistniała już pilna potrzeba powołania do życia ewangelickiego duszpasterstwa w świecie pracy docierającego zarówno do pracodawców, nie tylko poprzez strukturę stowarzyszenia, jak i do pracobiorców. Taka potrzeba wynika także z wielu rozmów i obserwacji prowadzonych przez obecnie pełniącego funkcję asystenta kościelnego w SPE. Powstanie zorganizowanego duszpasterstwa ewangelickiego pośród zarówno pracodawców jak i pracobiorców pozwoliłoby na jeszcze lepsze dotarcie do tych środowisk z poselstwem Chrystusowym, których interesy często bywają sprzeczne i mogą stanowić pola różnych konfliktów.

Istnieje ogromne zapotrzebowanie na docieranie z Ewangelią bezpośrednio do miejsc pracy, w których często roi się od ludzkich problemów. Ich rozwiązywaniem mogli by się zająć przygotowani do tego księża. Wtedy mniej byłoby przypadkowości w sprawowanej opiece duszpasterskiej wśród tych dwóch specyficznych środowisk.

Zmiany w polskiej gospodarce po roku 1990 oraz związana z tym ogromna ilość nowych zjawisk społecznych z pewnością staje się nowym wyzwaniem dla Kościoła. Transformacja systemowa przyniosła bowiem za sobą wielu ludzi skrzywdzonych, opuszczonych i zawiedzionych dla których praca stała się przekleństwem, a mogłaby być błogosławieństwem.

Podkreślanie godności człowieka wymaga dzisiaj nowej formy pracy duszpasterskiej Kościoła. Aspekt indywidualnej odpowiedzialności przed Bogiem za wykonywaną pracę zarówno pracodawcy jak i pracobiorcy jest bardzo aktualny. W coraz bardziej dziś rozbudowanych strukturach korporacyjnych istnieje pokusa przerzucania odpowiedzialności. Wciąż utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia w Polsce powoduje powstawanie nowych obszarów biedy oraz konserwowanie wszelkich negatywnych zjawisk będących wynikiem długotrwałego pozostawania bez pracy. Niektórzy twierdzą, że pozostawanie bez pracy w trzecim pokoleniu powoduje trwałą niezdolność do zmian. Do tego dochodzą nie milknące problemy wykluczenia społecznego i analfabetyzmu funkcjonalnego.

Pobudzanie do przedsiębiorczości, do myślenia w kategoriach zadbania o swój własny los w chwilach załamania po utracie pracy lub na skutek wypadków losowych może stać się jednym z zajęć duchownego, które to zadanie wykonywałby w ramach specjalnej struktury duszpasterstwa w świecie pracy.

Cele ewangelickiego duszpasterstwa w świecie pracy można spróbować określić następująco:

 • wzmocnienie pracy duszpasterskiej księży proboszczów z uwzględnieniem specyfiki zagadnień dotyczących rynku pracy i działalności gospodarczej w danym regionie kraju,
 • przygotowywanie do podejmowania działań duszpasterskich w zakładach pracy,
 • opracowywanie i dostarczanie materiałów wspierających wizyty duszpasterskie,
 • organizacja specjalnych nabożeństw i spotkań poświęconych zagadnieniom biblijnego rozumienia ludzkiej pracy,
 • współpraca ekumeniczna wokół wspólnych zagadnień,
 • współpraca z partnerami zagranicznymi,
 • współpraca z pozostałymi duszpasterstwami środowiskowymi,
 • pomoc w dostępie do informacji o możliwościach zatrudnienia,
 • koordynacja wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi regionami kraju,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami mogącymi pomóc w zrozumieniu współczesnego rynku pracy.

Powyższe cele stanowią pewien punkt wyjścia do dyskusji nad ich ostatecznym kształtem. Istotne jest tutaj współczesne odniesienie do odpowiedzialności i pozycji społecznej człowieka.

Odpowiedzialność chrześcijanina jest zawsze czynną odpowiedzią na Słowo Boże. Każde podjęte działanie musi być konsekwencją przyjętego Bożego Słowa. Dotyczy to całego życia chrześcijanina, w tym także jego aktywności w sferze ekonomicznej. Oczywistością i rzeczywistością stało się to w krajach, w których Reformacja była nie tylko krótkim epizodem silnie powiązanym z możliwością szybkiego wzbogacenia się, ale tam gdzie była swoistym catharsis i impulsem do zrewidowania poglądów pod wpływem Słowa Bożego.

Pozycja społeczna człowieka jako jednostki w społeczności światowej jest współcześnie wyznaczana przez wolność i prawa, które jednostce przysługują, oraz obowiązki, które na niej ciążą. Współczesny katalog tych praw nazywany jest prawami człowieka. Mają one swój wymiar etyczny, ponieważ dotyczą poszanowania najcenniejszych wartości dla człowieka: godności, życia, wolności i swobodnego rozwoju. Upowszechnianie przekonania o potrzebie ochrony pewnych wartości uniwersalnych dla każdego członka wspólnoty ludzkiej jest największym współczesnym osiągnięciem. Na nim można budować porządek społeczny.

Fundamentem współczesnej koncepcji praw człowieka jest zasada poszanowania godności ludzkiej. Według niej uznaje się, że każdemu człowiekowi należy się ze strony innych odpowiednie poszanowanie. Nikt nie może być zmuszony do czynów, które nie są mu nakazane przez prawo należycie ustanowione. Wobec nikogo nie wolno stosować siły fizycznej ani pozbawiać go wolności.

W myśl praw człowieka uznaje się zapewnienie jednostce pewnych uprawnień socjalnych: opieki socjalnej, zabezpieczenia przed bezrobociem, zabezpieczenia na wypadek choroby i dostępu do oświaty.

Prawa człowieka zyskały swój wymiar instytucjonalny w uchwalonej 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Zastanawiając się nad potrzebą powołania struktury ewangelickiego duszpasterstwa w świecie pracy warto spojrzeć na kwestię pracy z perspektywy historycznej.

Ludzki wysiłek na przestrzeni czasu rozumiany był w różnych koncepcjach filozoficznych i religijnych w sposób zupełnie odmienny. W XVI wieku nastąpiła radykalna zmiana poglądów na temat pracy pod wpływem Reformacji. Praca związana została wówczas imperatywem religijnym w znanej protestanckiej formule: módl się pracując. Oznaczało to konieczność wykonywania swojej pracy jak najlepiej jako wyraz wiary w Boga. Od tego czasu ukształtowało się pojęcie zawodu jako powołania, które trzeba wypełnić nie tylko dla drugiego człowieka, ale przede wszystkim na chwałę Boga. Kilka wieków później socjolog Max Weber poświęcił tym zagadnieniom studium dotyczące etyki protestanckiej i ducha kapitalizmu. W myśl weberowskiej koncepcji współczesny kapitalizm jest wynikiem ścisłego związku pomiędzy gospodarką i kulturowo-etyczną tradycją kościoła ewangelickiego. Z pewnością już w XVI wieku podkreślona została podmiotowość człowieka w procesie pracy. Dzisiaj zagadnienia etyczne dotyczące pracy koncentrują się głównie wokół problematyki człowieka jako podmiotu pracy. Istotna staje się motywacja wykonującego pracę.

Nie zapominając o wartości ludzkiej pracy należałoby dzisiaj poświęcić więcej czasu i uwagi służbie duszpasterskiej wśród pracodawców i pracobiorców. Być może pozwoli to dotrzeć do tych, których czas pracy nie pozwala im coraz częściej przyjść do kościoła i zwrócić się do Boga. Może warto przypomnieć sobie sens słów jednej z pieśni ewangelickich w czasach pracoholizmu i szalejącego bezrobocia:

Szukasz pracy, szukasz szczęścia, westchnij przy robocie,
Bóg pomoże, że poczciwie skończysz ją i w cnocie…
Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa! Tak mawiali starzy.
Kiedy wezwiesz tej pomocy, wszystko ci się darzy…
 

© by ks. Cezary Królewicz

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings